برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد ، ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ، ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.

 

 

 

 

 

برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد ،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان می باشد.


 ردیفسرعتحجمماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ 4Mbps 5GB۲۵،۰۰۰۷۵،۰۰۰۱۴۲،۰۰۰۲۷۰،۰۰۰
۲ 4Mbps   15GB۴۵،۰۰۰۱۳۵،۰۰۰۲۵۶،۵۰۰۴۸۶،۰۰۰
۳ 4Mbps 45GB۹۵،۰۰۰۲۸۵،۰۰۰۵۴۱،۵۰۰۱،۰۲۶،۰۰۰ 
۴ 8Mbps
6GB۲۸،۰۰۰  ۸۴،۰۰۰۱۵۹،۶۰۰ ۳۰۲،۴۰۰
۵ 8Mbps18GB۴۸،۰۰۰ ۱۴۴،۰۰۰۲۷۳،۶۰۰۵۱۸،۴۰۰
۶ 8Mbps55GB۹۳،۰۰۰ ۲۷۹،۰۰۰۵۳۰،۱۰۰۱،۰۰۴،۴۰۰
۷  16Mbps8GB۳۰،۰۰۰۹۰،۰۰۰۱۷۱،۰۰۰۳۲۴،۰۰۰ 
۸ 16Mbps24GB۵۶،۰۰۰۱۶۸،۰۰۰۳۱۹،۲۰۰۶۰۴،۸۰۰
۹  16Mbps 
70GB۹۷،۰۰۰۲۹۱،۰۰۰۵۲۴،۰۰۰۹۳۲،۰۰۰
۱۰ 20Mbps 
10GB ۲۷،۰۰۰۸۱،۰۰۰۱۴۶،۰۰۰۲۶۰،۰۰۰
۱۱ 20Mbps30GB۵۷،۰۰۰۱۷۱،۰۰۰۳۰۸،۰۰۰۵۴۸،۰۰۰ 
۱۲ 20Mbps90GB۱۱۴،۰۰۰۳۴۲،۰۰۰۶۱۶،۰۰۰۱،۰۹۵،۰۰۰
۱۳ 20Mbps200GB حجم   سالانهمی باشد ۲۲۰،۰۰۰ 
 ۱۴  25Mbps 100GB ۱۴۰،۰۰۰۴۲۰،۰۰۰  ۷۵۷،۰۰۰۱،۳۴۴،۰۰۰ 
۱۵  30Mbps 115GB۱۵۰،۰۰۰  ۴۵۰،۰۰۰
 ۸۱۰،۰۰۰ ۱،۴۴۰،۰۰۰
تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)با مالیات(تومان)  
۱ 3GB۱۵،۰۰۰
۱۶،۳۵۰
۲ 5GB۲۵،۰۰۰۲۷،۲۵۰ 
۳ 10GB۴۰،۰۰۰
۴۳،۶۰۰ 
۴ 20GB
 ۴۲،۴۰۰۴۶،۲۱۶
۵30GB۶۰،۳۹۹
۶۵،۸۳۴
۶40GB ۷۵،۴۰۰۸۲،۱۸۶ 
 ۷  50GB ۹۰،۴۰۰ ۹۸،۵۳۶ 
۸  100GB ۱۶۵،۴۰۰ ۱۸۰،۲۸۶ 
۹  200GB ۳۱۵،۴۰۰
۳۴۳،۷۸۶ 
۱۰ 500GB۵۵۰،۰۰۰
۵۹۹،۵۰۰ 

 

  

 

 

wireless-tozih