هدف از نرم افزار کنترل تردد کارکنان، علاوه بر حضور غیاب از طریق ثبت ورود و خروج، بررسی رفت و آمد افراد در بخش های مختلف یک مجموعه است.  در واقع در این سیستم، پایش افراد به صورت نامحسوس و بدون نیاز به توقف در مقابل دوربین نرم افزار صورت می گیرد.

دقت و سرعت بالای تحلیل از ویژگی های اصلی این نرم افزار می باشد.