لوگو

ساو ( سیستم ارزیابی واکنش) SAV

سیستم تفریحی-ورزشی برای افزایش متوسط سوزاندن کالری بدن انسان طراحی شده است و قابلیت استفاده برای سنین مختلف را دارا می باشد.

در این سیستم از سنسورهای لمسی جهت دریافت فرمان از شرکت کنندگان استفاده شده است که باعث یکپارچه شدن صفحه اصلی شده وبه زیبایی طراحی آن افزوده است

عملکرد دستگاه ساو ساده بوده که با فشردن دکمه شروع الگوریتم، یکی از چراغ های روی برد اصلی را بصورت کاملا تصادفی روشن میکند و شرکت کننده در مسابقه با نزدیک کردن دست خود به چراغ مربوطه باعث خاموش شدن چراغ میشود و یک امتیاز کسب می کند سپس الگوریتم طراحی شده یک فرمان جدید صادر کرده و چراغ دیگری بصورت تصادقی در برد فرعی روشن می کند و باز هم شرکت کننده با نزدیک کردن دست خود به چراغ آن را خاموش کرده و یک امتیاز دیگر کسب خواهد کرد .

زمان اختصاص داده شده به هر بازی قابل کنترل می باشد و میزان امتیازهای کسب شده توسط شرکت کننده ها برنده نهایی  را مشخص خواهد کرد.

سیستم ارزیابی واکنش ساو به تایید مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ارومیه رسیده است و هم اکنون محصول این شرکت در دانشگاه ارومیه  برای اجرای مسابقات ورزشی و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه های موجود این محصول بخاطر تنوع در استفاده های گوناگون به اشکال مختلف می تواند در بازار موجود باشد اما محصول ساو یک محصول تک و منحصربفرد از نظر کاربردی و طراحی ساخت در داخل کشور می باشد.